پورت وان

جستجو کنید مبانی نظری نمونه سوال مهندسی خلاصه کتاب امتحانی

برچسب: تهران)

راهپیمایی شهری در تهران

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} راهپیمایی شهری در تهران لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 11 صفحه  قسمتی از متن .doc :      راهپیمایی شهری در تهران انقلاب ۱۳۵۷ (خورشیدی) ایران، شناخته […]

تحقیق درباره ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻨﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در دﻓﺎع و ﺣﻤﻼت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ(pdf)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درباره ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻨﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در دﻓﺎع و ﺣﻤﻼت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ(pdf) ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻨﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در دﻓﺎع و ﺣﻤﻼت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ      ﭼﮑﯿﺪه    اﻣﺮوزه ﺟﻨﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  ﺑﻌﻨﻮان  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي آﻓﻨـﺪي و ﭘﺪاﻓﻨـﺪي  در                  ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.  از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت […]

تحقیق درباره جنگ روانی(pdf)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درباره جنگ روانی(pdf) چکیده ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﻧﻮاع آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ :ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده دﻗﯿﻖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ اﻓﮑﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﺗﻤﺎﯾﻼت و رﻓﺘﺎر ﮔﺮوﻫﻬﺎي دوﺳﺖ، دﺷﻤﻦ و ﺑﯿﻄﺮف، ﺑﺮاي […]

تحقیق ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ (pdf)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ (pdf) چکیده دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮي از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي اﯾﺮان در ﺗﺎرﻧﻤﺎي ” اﯾﺮان و ﻃﺒﯿﻌﺖ” ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺴﺖ ﻗﺒﻠﯽ را ﻣﺠﺪدا ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮم .ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﻫﺎد ورﻫﺮام در ﺗﺎﻻر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺚ ﻫﺎي […]

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻞ در ﺟﻮاﻧﺎن (pdf)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻞ در ﺟﻮاﻧﺎن (pdf) چکیده  در 25 رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ را ﺑﺪون اﺷﮑﺎل ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.  20 دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻌﯿﺪ ﻓﺮ در ﻫﻤﺎﯾﺶ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ […]

پاورپوینت خانه امام جمعه (تهران)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت خانه امام جمعه (تهران) این پاورپوینت زیبا را دریافت کنید و مطالبی به آن اضافه یا کم کنید و استایل یا رنگ و افکت های دلخواه خود را روی آنها اعمال کنید و نام خود را وارد کنید و با خیالی آسوده پروژه خود […]

كالبد شكافي فعاليت مخفيانه خانه‌هاي عفاف در تهران

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} كالبد شكافي فعاليت مخفيانه خانه‌هاي عفاف در تهران لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6   كالبد شكافي فعاليت مخفيانه خانه‌هاي عفاف در تهران سينا: از چندي پيش كه بحث خانه‌هاي عفاف با واكنش‌هاي مثبت […]

پاورپوینت محدوده و مشخصات ساختمان شهرداری ناحیه هفت تهران

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت محدوده و مشخصات ساختمان شهرداری ناحیه هفت تهران فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 61   قسمتی از پاورپوینت :      محدوده و مشخصات ساختمان  شهرداری ناحیه هفت       ناحیه هفت شهرداری منطقه یک درشمال شهر تهران بزرگ قرار گرفته است.  […]

پاورپوینت زیبا از مناطق دیدنی کشور ایران که خیلی زیباست.

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت زیبا از مناطق دیدنی کشور ایران که خیلی زیباست. پاورپوینت زیبا از مناطق دیدنی کشور ایران که خیلی زیباست. از استانهای آزربایجان؛کرمان؛یزد و فارس و .. .که در29 اسلاید تنظیم شده است … دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تحلیل موزه های خارجی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود پاورپوینت تحلیل موزه های خارجی دانلود پاورپوینت تحلیل موزه های خارجی 117 اسلاید موزه هنرهای معاصر هرنینگ موزه گوگنهایم فرانک گری موزه هنرهای معاصر تهران دانلود بلافاصله بعد از خرید … دریافت فایل

پاورپوینت (تني چند از نام آوران گذشته)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پاورپوینت (تني چند از نام آوران گذشته) پاورپوینت (تني چند از نام آوران گذشته)  که از زمان ذکریای رازی تا کورش کبیر کیباشد تعداد اسلاید:19 … دریافت فایل

داستان لیلی و مجنون به نثر

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} داستان لیلی و مجنون به نثر چکیده قيس با ظاهري آشفته و پريشان ، در كوچه و بازار ، اشك ريزان در وصف زيبايي هاي ليلي شعر مي خواند ؛ آن چنان كه كاملا به نام مجنون معروف مي شود و قصه اش بر سر […]

جزوه شیمی دارویی 3 دانشگاه تهران

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} جزوه شیمی دارویی 3 دانشگاه تهران این جزوه یکی از کاملترین و روانترین و بهترین جزوه شیمی دارویی 3 حال حاضر کشور است که نوشته دانشجویان داروسازی تهران است این جزوه شامل تمام مباحث شیمی دارویی 3 می باشد و نیازی به منبع دیگری برای فراگیری این درس نیست این جزوه به […]

جزوه شیمی دارویی 2 دانشگاه تهران

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} جزوه شیمی دارویی 2 دانشگاه تهران این جزوه یکی از کاملترین و روانترین و بهترین جزوه شیمی دارویی 2 حال حاضر کشور است که نوشته دانشجویان داروسازی تهران است این جزوه شامل تمام مباحث شیمی دارویی 2 می باشد و نیازی به منبع دیگری برای فراگیری این درس نیست این جزوه به […]

دانلود تحقیق چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به درس تاریخ (word)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود تحقیق چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به درس تاریخ (word) وشبختانه خیلی زود موفق شدم که رضایت آنها را هم به دست آورم . سرانجام دانش آموزان اعلام کردند که نحوه ی یادگیری جدید آسان تر و عمیق تر است . سعی داشتم ، […]

دانلود تحقیق مبدل های حرارتی (word)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود تحقیق مبدل های حرارتی (word) مبدل‌های حرارتی، دستگاه‌هایی هستند که به کمک آنها می‌توان در اثر تماس غیرمستقیم دو سیال، سیالی را سرد یا گرم کرد. در مورد این که کدام یک از دو سیال داخل لوله و کدام یک خارج لوله و در […]

دانلود تحقیق تربیت (word)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلود تحقیق تربیت (word) تعريف تربيت تربيت عبارتست از فراهم كردن زمينه‌ها و عوامل براي به فعاليت رساندن و شكوفا نمودن استعدادهاي انسان در جهت مطلوب. در اين تعريف نكات مهم زير قابل توجه است : تعريف فوق حاكي از اين مطلب است كه انسان […]

تحقیق درباره انرژی هسته ای + doc(word)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درباره انرژی هسته ای + doc(word) تحقیق درباره انرژی هسته ایانرژي يکي از مهمترين نياز هاي جامعه امروزي است، از آنجايي که استحصال انرژي از منابع سوخت فسيلي براي بشر و محيط زيست او، به دليل ايجاد گازهاي گلخانه اي، زيان هاي جبران ناپذيري […]

درباره ورزش بسکتبال Basketball‏ + ppt پاورپوینت

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} درباره ورزش بسکتبال Basketball‏ + ppt پاورپوینت سکتبال (به انگلیسی:  Basketball‏) یک ورزش گروهی است که در آن دو تیم از پنج بازیکن سعی می‌کنند با پرتاب توپ به داخل حلقه امتیاز کسب کنند. هدف هر تیم از انجام بازی، کسب امتیاز از طریق انداختن […]

تحقیق درباره ورزش بسکتبال(word)

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} تحقیق درباره ورزش بسکتبال(word) بسکتبال (به انگلیسی:  Basketball‏) یک ورزش گروهی است که در آن دو تیم از پنج بازیکن سعی می‌کنند با پرتاب توپ به داخل حلقه امتیاز کسب کنند. هدف هر تیم از انجام بازی، کسب امتیاز از طریق انداختن توپ در داخل […]

podtone © 2017 Frontier Theme
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/portonei/public_html/wp-content/themes/frontier/footer.php on line 23

Warning: file_get_contents(http://f18.ir/article/sublink.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/portonei/public_html/wp-content/themes/frontier/footer.php on line 23